You are on Medair Nederland  Medair is also available in your country
Visit Medair Verenigde Staten

Gezinnen rekenen op ons, u ook.

Daarom geven we openheid van zaken aan de mensen die ons ondersteunen en de mensen die we helpen.

Gezinnen rekenen op ons. 
Als je je hand uitsteekt om iemand te helpen opstaan, dan mag je niet vallen. Bij Medair leggen we verantwoording af aan de doelgroep: we overleggen met de gemeenschappen, betrekken hen bij de besluitvorming, laten hen meedenken over de opzet, implementatie en bewaking van projecten en bieden hen de mogelijkheid om gedurende het proces met voorstellen te komen.

Donateurs rekenen op ons.
Als donateur wilt u weten dat uw geld op de juiste wijze ingezet wordt en maximaal ten goede komt aan de mensen in nood. Ieder jaar doorlopen we strenge interne en externe audits en publiceren we onze financiële verslagen. U kunt erop vertrouwen dat uw geld wijs wordt gebruikt. We werken met beste praktijken in ons management en in de uitvoering. We hanteren de principes van noodhulp die door het Sphere Project zijn vastgesteld. Diverse certificeringen, samenwerkingsverbanden en onderscheidingen onderstrepen dat Medair verantwoordelijk omgaat met financiële middelen.

We zetten ons ervoor in om volledige verantwoording af te leggen
Medair heeft een Ethische code (beschikbaar in het Engels), waaraan haar vertegenwoordigers zich moeten houden. Vertegenwoordigers van Medair zijn ondermeer werknemers, bestuurders, landenkantoren, aannemers, consultants, leveranciers, agenten en implementatiepartners.  De Code beslaat uiteenlopende onderwerpen, waaronder fraude, corruptie, kinderbescherming, genderbescherming en belangenconflicten.  Vertegenwoordigers van Medair moeten handelen in het beste belang van de organisatie en van de mensen die hulp ontvangen. Ze moeten zich houden aan de hoogste morele en ethische normen en moeten eerlijkheid, respect voor anderen, integriteit en gezond verstand betonen.

Medair zet zich volledig ervoor in om voor al haar werknemers een veilige omgeving te creëren – een omgeving die vrij is van alle vormen van intimidatie en uitbuiting.  Het Beleid inzake intimidatie (beschikbaar in het Engels) verbiedt uitdrukkelijk iedere vorm van intimidatie. Vermoedelijke inbreuken op overtredingen van de Ethische code of het Beleid inzake intimidatie kunnen strikt vertrouwelijk gemeld worden aan het team Naleving van Medair via het onderaan de Code vermelde e-mailadres.

Het Beleid ter voorkoming van seksuele uitbuiting en gendergerelateerd geweld verduidelijkt hoe Medair zich inzet voor de bescherming van gender en het voorkomen van seksuele uitbuiting. Voor medewerkers en vertegenwoordigers van Medair is het verboden om betrokken te zijn bij enige vorm van ongepaste relaties, seksuele intimidatie en seksuele uitbuiting of om dat te faciliteren – in het bijzonder met betrekking tot ontvangers van hulp.

Medair zet zich in voor de bescherming, het welzijn en de veiligheid van kinderen. Dit is vastgelegd in het Beleid voor de bescherming van het kind.

Melding maken van wangedrag
Medair zet zich in voor een cultuur van naleving en verantwoording, die aansluit bij de missie. Medewerkers, mensen die hulp ontvangen, leveranciers en partners worden aangemoedigd om vermeend wangedrag te melden.

Medair neemt alle meldingen van mogelijk wangedrag serieus. Iedereen die kennis heeft van mogelijk wangedrag, overtreding van de Ethische code van Medair of het bovengenoemde beleid dient hiervan melding te maken bij een manager en/of aan het vertrouwelijke e-mailadres: notify@medair.org
Deze e-mail gaat alleen naar de Executive Office Director/General Counsel en de Internal Controls Manager van Medair. Medair bekijkt alle ontvangen meldingen van mogelijk wangedrag om te bepalen of de melding onderzocht moet worden.

Medair beschermt de vertrouwelijkheid van personen die te goeder trouw melding maken, ongeacht of het onderzoek de melding staaft. Informatie afkomstig van anonieme bronnen zal geanalyseerd worden en kan tot een onderzoek leiden. Anonieme beweringen zijn vaak moeilijker na te gaan omdat het onmogelijk kan zijn om de verstrekte informatie te checken of om antwoorden te krijgen op vragen. Als u ervoor kiest om anoniem te blijven, verstrek dan zo veel mogelijk details en overweeg om Medair te laten weten hoe ze het beste met u in contact kunnen komen voor het geval dat meer informatie of verduidelijking nodig is.

Medair Nederland heeft CBF Erkenning en ANBI-status.

Lidmaatschappen Medair Internationaal

Principes en Normen

Awards


Intelligent Giving – Great Britain